ÃËÀÂÍÀß  ÊËÓÁ  ÊÎÌÀÍÄÀ  ÑÅÇÎÍ  ÔÎÒΠ ÏÐÅÑÑÀ  ÃÎÑÒÅÂÀß

  Сезон 2012-2013  

15.04.2013

«Дагдизель» - «Торпедо» Ар

19.09.2012

«Дагдизель» - «Дружба»

 
  Сезон 2011-2012  

03.05.2011

«Дагдизель» - ФАЮР

21.06.2011

«Дагдизель» - «Торпедо» Ар

06.07.2011

«Дагдизель» - «Алания-Д»

20.07.2011

«Дагдизель» - «Динамо» Ст

14.08.2011

«Дагдизель» - «Ангушт»

28.08.2011

«Дагдизель» - «Биолог»

04.09.2011

«Дагдизель» - «Энергия»

18.09.2011

«Дагдизель» - «Таганрог»

16.10.2011

«Дагдизель» - «МИТОС»

30.10.2011

«Дагдизель» - «Машук-КМВ»

19.05.2012

«Дагдизель» - «Дружба»

 
     

 

 

Хостинг от uCoz